Prva obavijest o 13. Simpoziju magistara farmacije FBiH

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 13. Simpozij magistara farmacije, koji organizira Komora magistara farmacije FBiH.
„ULOGA MAGISTRA FARMACIJE U TRETMANU I LIJEČENJU KOŽNIH BOLESTI"

Kožne bolesti i kožne manifestacije drugih bolesti su učestao problem s prevalencom koja vjerovatno i nije adekvatno zabilježena jer se jedan dio pacijenata odlučuje da samostalno rješava problem. U
svakom slučaju, ovakva stanja uzrokuju značajno smanjenje kvaliteta života vezanog za zdravlje jer uzrokuju fizičku nelagodu i negativno utiču na socijalni život. Dodatno, pojedina oboljenja kože poput melanoma su veoma ozbiljna sa značajnim stepenom smrtnosti, osobito vezanim za kasno otkrivanje oboljenja. Pored samog morbiditeta pacijente često frustrira i sam tretman. Briga o mogućim neželjenim efektima terapije i zahtjevnost tretmana (vrijeme potrebno za tretman i uklapanje tretmana u svakodnevni raspored), a ponekada i cijena terapije i drugi subjektivni faktori (samoprocjena težine oboljenja i sl.) rezultiraju nezadovoljavajućim stepenom adherencije propisanoj terapiji. Literaturni podaci ukazuju na lošu adherenciju kod najmanje jedne polovine pacijenata.

Farmaceuti u okviru svojih kompetencija i pozicije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti imaju značajnu ulogu u tretmanu kožnih bolesti, varijabilno iskorištenu u različitim zajednicama. Veoma često farmaceuti su prvi zdravstveni radnici kojima će se obratiti pacijenti s problemima i oboljenima kože. U tom smislu je značajno da farmaceuti imaju bazično znanje iz domena dijagnostike različitih kožnih oboljenja kako bi adekvatno mogli prepoznati ona koja zahtijevaju dalji liječnički pregled i pravovremeno uputiti pacijenta na isti, kao i adekvatna znanja koja će omogućiti ekasnu i sigurnu podršku samomedikaciji (odabir lijeka, farmaceutske formulacije, kontraindikacije, mjere sigurnosti i sl.). Jedno od značajnih pitanja u ovom domenu je i koncept apoteke – koncept otvorenog pristupa pacijenta kozmetičkim proizvodima može rezultirati smanjenjem konsultovanja farmaceuta, pogrešnim odabirom proizvoda od strane pacijenta i propuštanjem prilike za adekvatnu i pravovremenu intervenciju zdravstvenog radnika. S druge strane, farmaceuti su gotovo redovno i posljednji u nizu zdravstveni radnici koji će vidjeti pacijenta koji dalje preuzme odgovornost za primjenu terapije. S toga spekta iznimno važna uloga farmaceuta je da pacijenta ispravno informiše o adekvatnom načinu primjene lijeka i značaju takve primjene, te odgovori na pitanja pacijenta opropisanoj ili savjetovanoj terapiji.

Pozivamo Vas da na 13. simpoziju kroz predavanja i diskusiju s eminentnim stručnjacima u dermatologiji i kolegama unaprijedite svoje kompetencije i sigurnije odgovarate na pitanja poput: Kakva je ovo promjena na mojoj koži? Koji OTC proizvod je najbolji izbor za ovog pacijenta s ekcemom? Da li ovaj slučaj akni zahtijeva Rx terapiju?,Kako da se uključim u akcije prevencije melanoma u mojoj zajednici?


Pored pozvanih predavača, na simpoziju su planirana i dva predavanja koja će dati članovi Komore magistara farmacije FBiH. Stoga upućujemo poziv zainteresiranim kolegama koji žele prezentirati svoja profesionalna iskustva ili rezultate istraživanja iz domena tretmana kožnih bolesti i njege kože da najkasnije do 10.03.2020. godine prijave svoja izlaganja. Prijava obavezno mora sadržavati kratki sažetak (do 300 riječi, MSWord), PowerPoint prezentaciju i biografiju s bibliografijom prvog autora-predavača, a dostavlja se elektronski na e-mail djedjibegovicj@gmail.com . Sve prispjele prijave evaluirat će Komisija za profesionalna pitanja, a korespondirajući autor-predavač će biti obaviješten o odluci Komisije do 15.04.2020. godine.

Simpozij će biti bodovan u skladu sa Pravilnikom Komore o stručnom usavršavanju magistara farmacije FBiH.

PRVA OBAVIJEST_NEUM 2020-page-001

PRVA OBAVIJEST_NEUM 2020-page-002


Copyrights © 2020 Southeast European Pharmaceutical Association
sepassociation@outlook.com